Třídění a recyklace odpadů má v dnešní době širší význam. Kromě toho, že přispívá k čistšímu životnímu prostředí, minimalizaci odpadů na skládkách a jejich opětovnému využití, šetří také přírodní zdroje surovin a energie. Pro podniky a zaměstnavatele je to rovněž jeden ze způsobů, jak se stát společensky odpovědnou firmou. Nejen proto je důležité, aby zaměstnavatelé motivovali své pracovníky k třídění odpadu. Jaký je ten nejlepší způsob vám prozradíme v následujícím článku.

CSR neboli společenská odpovědnost firem se obecně projevuje ve třech oblastech, a to v odpovědném přístupu k lidem, k planetě a také k profitu. Společenská odpovědnost v rovině environmentální se přitom nemusí týkat finančně náročných aktivit, může se jednat o výměnu klasických odpadkových košů za koše na tříděný odpad a zajištění jejich následné recyklace. Firmám, které se snaží minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, může jejich snaha navíc přinést nové obchodní příležitosti. Podnik aktivní v environmentální oblasti má možnost ucházet se o tendry velkých korporací a veřejné správy nebo získat nové zákazníky z řad ekologicky uvědomělých spotřebitelů. Stěžejní je v každém případě motivace zaměstnanců a samozřejmě i vedení firem.

Ekologická školení včetně praktických příkladů jsou základ

Ekologické školení by se mělo stát vedle školení bezpečnosti práce součástí vstupních školení ve firmách. Jednotvárné informativní přednášky však zaměstnance pro recyklaci obvykle příliš nenadchnou. Informace by proto měly být předávány interaktivně, s možností aktivně se zapojit. „Celé školení by mělo být více zaměřeno na praktické zkušenosti. Na každé přednášce by měl být přítomen odborník z praxe, nejlépe podnikový ekolog, který by zaměstnance seznámil s aktuálními přístupy a praxí společnosti. Konkrétní případy a zkušenosti mohou být pro pracovníky i vedení firem praktickým přínosem a poskytnout cenné informace, jak včas předejít případným sankcím,“ popsal jeden ze způsobů praktického ekologického školení David Vandrovec ze skupiny REMA, která realizuje program Zelená firma zaměřený na sběr baterií a vysloužilých elektrozařízení ve firmách.

Recyklaci lze pojmout jako hru pro dospělé, včetně výherních cen

Ekologická školení či kurzy by měla být podle odborníků rozmanitá. Měly by obsahovat nejen část edukační a praktickou, ale i soutěživou a přemýšlivou. I dospělí lidé si totiž rádi hrají a soutěží. Neměla by chybět ani týmová práce, jež učí toleranci, která je mezi zaměstnanci v týmu nepostradatelná. Patříte- li mezi zaměstnance velké firmy čítající desítky pracovníků, soutěž se může uspořádat v rámci jednotlivých oddělení. Pokud pracujete v menší firmě, lze soutěžit v několikačlenných týmech určených například losem. Podpořit touhu vyhrát je možné zajímavými cenami pro výherce. Zaměstnavatelé mohou například zaměstnance, kteří donesou nejvíce vysloužilých elektrozařízení či baterií, obdarovat různými benefity. Může se jednat například o den volna či vstupenky do relaxačních a sportovních center.

Vedení firmy musí jít příkladem, autority motivují nejvíce

Každého člověka obklopují nejen v osobním, ale i pracovním životě různé autority, k nimž více či méně vzhlíží a snaží se jim v určitém směru vyrovnat. Ať už jde o kolegu v práci nebo nadřízeného, může tento vliv pozitivně utvářet vztah člověka k životnímu prostředí. Zaměstnavatelé by si proti měli uvědomit, že je vhodné jít zaměstnancům v třídění odpadu dobrým příkladem. Vedení firem tak mohou na pracovišti vymezit prostor, kde se budou zvlášť třídit jednotlivé druhy odpadů, a zaměstnancům ukázat, kam který odpad patří. „Pro vytvoření ekologického cítění u zaměstnanců je podstatná podpora uvědomělého chování ze strany vedení firem, tedy samotných zaměstnavatelů. Ti by měli na třídění a recyklaci odpadů sami myslet a poskytnout zaměstnancům ty nejlepší podmínky. Jednou z nich je kupříkladu bezplatný svoz a likvidace vysloužilých elektrospotřebičů v rámci projektu Zelená firma,“ upřesnil David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a baterií.

„V souvislosti s prvním jarním dnem, který letos vychází na 20. března, oslovíme velké množství podniků s možností spolupráce a nabídkou bezplatného svozu včetně ekologické likvidace. Kromě toho získávají podniky zapojené do projektu také možnost zorganizovat likvidaci staré elektroniky pro své zaměstnance i jejich rodiny. S prvním jarním dnem tak mohou firmy odstartovat Velkou sběrovou akci elektrozařízení a baterií, jejíž výstupem může být i certifikát mapující environmentální úspory, například ve formě úspory CO2 za materiál předaný k recyklaci,“ uzavřel Vandrovec.

O projektu Zelená firma

Projekt Zelená firma byl spuštěn v roce 2008 a je zaměřen na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií. Spolupracující podniky si mohou zdarma objednat svoz odpadu přímo v místě jeho vzniku, a usnadnit tak recyklaci a ekologické zacházení s elektronikou. Projekt je podpořen distribucí osvětových materiálů, zaměřených na ekologické zacházení s odpady. Ve větších firmách jsou také pořádány ekologické workshopy. Veřejnost se s projektem může seznámit také na seminářích, které řeší problematiku odpadového hospodářství a upozorňují na novinky z oblasti trvale udržitelného rozvoje.

 

O skupině REMA

Skupinu REMA tvoří v současné době 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém.

REMA Systém je neziskově hospodařící společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

REMA Battery je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů. REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009.

REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.

Be Sociable, Share!